" />
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website (www.conxp.nl) gebeurt voor risico van de gebruiker.

conXP spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan conXP niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. conXP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden of verwezen content.

De website van conXP bevat de mogelijkheid om zowel door conXP ontwikkelde downloads als door derden ontwikkelde downloads te downloaden. conXP geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze downloads. conXP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden of het gebruik van deze downloads, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.conxp.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van conXP. conXP is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. conXP geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. conXP aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. conXP vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot deze website en conXP geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze site. Tevens is conXP niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van conXP die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is conXP in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@conxp.nl.